Water-stable nickel metal–organic framework nanobelts for cocatalyst-free photocatalytic water splitting to produce hydrogen.

Lifang Liu, Shiwen Du, Xiangyang Guo, Yejun Xiao, Zixi Yin, Nengcong Yang, Yunfeng Bao, Xunjin Zhu, Shengye Jin, Zhaochi Feng, Fuxiang Zhang*.

Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 6, 2747-2754.

                                               

Unraveling of cocatalysts photodeposited selectively on facets of BiVO4 to boost solar water splitting.

Yu Qi, Jiangwei Zhang, Yuan Kong, Yue Zhao, Shanshan Chen, Deng Li, Wei Liu, Yifan Chen, Tengfeng Xie, Junyan Cui, Can Li*, Kazunari Domen,Fuxiang Zhang*.

Nature Communications, 2022, 13, 484. 

                                         

Synthesis of a visible-light-responsive Perovskite SmTiO2N bifunctional photocatalyst via an evaporation-assisted layered-precursor strategy.

Yunfeng Bao, Shiwen Du, Yu Qi, Gao Li, Peng Zhang, Guosheng Shao, Fuxiang Zhang*.

Advanced Materials, 2021, 33, 2101883. 

                                  

Investigation on the influence of Sc ions doping on the structure and performance of Ta3N5 photocatalyst for water oxidation under visible light irradiation.

Junyan Cui, Yanpei Luo, Beibei Dong, Yu Qi, Mingjun Jia, Fuxiang Zhang*, Can Li*.

Solar RRL, 2020, 4, 1900445. 

                                                             

Heterostructure of 1D Ta3N5 nanorod/BaTaO2N nanoparticle fabricated by a one-step ammonia thermal route for remarkably promoted solar hydrogen production.

Beibei Dong, Junyan Cui, Yuying Gao, Yu Qi, Fuxiang Zhang, Can Li.
Advanced Materials, 2019, 31, 1808185.

                                                      

Visible-light-responsive 2D cadmium–organic framework single crystals with dual functions of water reduction and oxidation.
Yejun Xiao, Yu Qi, Xiuli Wang, Xiaoyu Wang, Fuxiang Zhang, Can Li.
Advanced Materials, 2018, 30, 1803401.
                                                     

                                        ...

CAS DICP MOST NSFC CCS SKLC ERRD 李灿课题组 Kazunari DOMEN课题组