Confirming High-Valent Iron as Highly Active Species of Water Oxidation on the Fe, V-Coupled Bimetallic Electrocatalyst: In Situ Analysis of X-ray Absorption and Mössbauer Spectroscopy.

Rashid Mehmood, Wenjun Fan, Xu Hu, Jiangnan Li, Peijia Liu, Yashi Zhang, Zhen Zhou, Junhu Wang, Min Liu, Fuxiang Zhang*.

Journal of the American Chemical Society, 2023. 

                                             

Metallic Powder Promotes Nitridation Kinetics for Facile Synthesis of (oxy)nitride Photocatalysts.

Yunfeng Bao, Hai Zou, Shiwen Du, Xueshang Xin, Shuowen Wang, Guosheng Shao, Fuxiang Zhang*.

Advanced Materials, 2023, Accepted Author Manuscript 2302276. 

                                                   

Rational design of heterogenized molecular phthalocyanine hybrid single-atom electrocatalyst towards two-electron oxygen reduction.

Wenjun Fan, Zhiyao Duan*, Wei Liu, Rashid Mehmood, Jiating Qu, Yucheng Cao, Xiangyang Guo, Jun Zhong,Fuxiang Zhang*.

Nature Communications, 2023, 14, 1426. 

                                                  

Layered β-ZrNBr nitro-halide as multifunctional photocatalyst for water splitting and CO2 reduction.

Yunfeng Bao, Shiwen Du, Kengo Shibata, Xiangyang Guo, Yoshinobu Kamakura, Zhaochi Feng, Yanqiang Huang, Osamu Ishitani, Kazuhiko Maeda*, Fuxiang Zhang*.

Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202214273. 

                                                           

Water-stable nickel metal–organic framework nanobelts for cocatalyst-free photocatalytic water splitting to produce hydrogen.

Lifang Liu, Shiwen Du, Xiangyang Guo, Yejun Xiao, Zixi Yin, Nengcong Yang, Yunfeng Bao, Xunjin Zhu, Shengye Jin, Zhaochi Feng, Fuxiang Zhang*.

Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 6, 2747-2754.

                                               

Unraveling of cocatalysts photodeposited selectively on facets of BiVO4 to boost solar water splitting.

Yu Qi, Jiangwei Zhang, Yuan Kong, Yue Zhao, Shanshan Chen, Deng Li, Wei Liu, Yifan ...

CAS DICP MOST NSFC CCS SKLC ERRD 李灿课题组 Kazunari DOMEN课题组